Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 • De deelnemer verklaart na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier, kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden,  hiermee akkoord te gaan.
 • De Algemene Voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden. U wordt dan mondeling of via uw mailadres op de hoogte gesteld van de wijzigingen.
 
Lidmaatschap en betaling
 • De yogacursist betaalt het lesgeld voor een afgesproken periode bij aanvang van die periode contant of per overschrijving.
 • Yoga Veluwe behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website of mondeling van alle wijzingen op de hoogte gehouden.
 • Gemiste lessen kunnen worden ingehaald in dezelfde cursusperiode op andere tijdstippen. Restitutie van lesgeld in verband met gemiste lessen is niet mogelijk. Bij langdurige ziekte van de deelnemer wordt in onderling overleg een voor die situatie geschikte regeling getroffen.
 • Tijdens de zomer zal er een aangepast rooster zijn, cursisten geven zich hier extra voor op.
 • Tijdens de Kerstvakantie worden er geen yogalessen gegeven.
 • Kan de les door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de docent om niet doorgaan, is het mogelijk deze les in te halen in het seizoen dat de les geen doorgang had.
 • Gaat de les door een extra ingeplande vakantie niet door, dan zal de cursus termijn met een extra week verlengd worden.
 
Eigen risico en aansprakelijkheid
 • Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om medicijngebruik, fysieke en/of psychische klachten voor de les door te geven aan de docent. Verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, wordt niet aan derden verstrekt en dient uitsluitend voor eigen gebruik. 
 • Als er bij u twijfel is of u deel kunt nemen aan de lessen, dient u de huisarts en/of de behandelend specialist hierover te raadplegen.
 • Deelname aan de lessen vindt volledig plaats op eigen risico van de deelnemer. Yoga Veluwe kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen (lichamelijk of geestelijk) letsel van de deelnemer.
 • De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico's met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 • Yoga Veluwe is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.
Huisregels
 • Het dragen van buitenschoenen in de zaal is niet toegestaan.
 • In de zaal is het niet toegestaan om te eten. Drinken mag worden meegenomen in een afsluitbare fles.
 • Elke deelnemer dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen de panden waar de lessen plaatsvinden.
 • Mobiele telefoons uitzetten tijdens de les.